KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Horizon 2000 Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Veri nedir?

KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?

Yürütmekte olduğumuz tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan yükümlüklere ve ilkelere uygun hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız.

KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve işleme amacına göre KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında:

• Nespresso markasına ilişkin ve kişisel verilerin işlendiği internet sitelerimiz başta olmak üzere Şirket veya Nespresso ürünlerinin üretim ve dağıtımını yapan Grup Şirketleri tarafından yönetilen sair internet sitelerimiz (“İnternet Siteleri”), mobil ve sair uygulamalarımız ve Nespresso ürünlerinin üretim ve dağıtımını yapan Grup Şirketine ait diğer tüm çevrim içi mecralar (“Medya Araçları”) üzerinden veya İnternet Sitelerinde cihazlarınızla iletişim sağlayan Şirket yahut aşağıda belirlenen şekilde üçüncü kişilere ait çerezler (“Çerez”) kanalıyla,
• Şirket tarafından kurulan veya faaliyette bulunan ve Nespresso altında yönetilen tüm satış ve pazarlama ağı (“Nespresso Mağazaları”) kanalıyla,
• Şirket adına Nespresso için faaliyette bulunan ve satış ve pazarlama ağında görev alan Şirket çalışanları ve/veya üçüncü kişi çalışanları (“Saha Çalışanları”) kanalıyla, satış ve pazarlama kapsamında düzenlenen formlar ve sair yolla,
• Şirket’e ait yahut Şirket kontrolünde bulunan işyerleri (“İşyerleri”) kanalıyla,
• Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Şirket ve Nespresso adına işletilen hesaplar (“Sosyal Medya”) kanalıyla,
• E-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar, kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla,
• Şirket yahut Şirketin hizmet aldığı üçüncü kişiler tarafından yönetilen çağrı merkezlerimiz (“Çağrı Merkezi”) kanalıyla,
• Şirketin hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla

otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü yazılı veya elektronik olarak toplamakta ve işlemekteyiz.

3. Veri Sorumlusunun Kimliği

Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu; İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 285763 sicil numarası ile kayıtlı, 0463029085100019 Mersis numaralı, şirket merkezi Dikiliaş, Emirhan Cad. Cami Meydanı Sok. Karakol Çkm. No:1/A Beşiktaş adresinde bulunan Horizon 2000 Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’dir.

4. Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz?

İşlediğimiz Kişisel Verilerinize aşağıdaki örnekler verilebilir:

Bize Sağladığınız Kişisel Veriler: Ad-soyadı, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-mail adresi, adres ve yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü Kişisel Verilerinizdir.

Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler Dahil Sair Bilgiler: Otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları, Çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan Kişisel Verilerinizdir. Çerezler vasıtası ile toplanan veriler siz üye olmadığınız müddetçe anonim şekilde toplanmaktadır ve Kişisel Veri mahiyetinde değildir. Bu kapsamda bilgisayarınızı internete bağlamak için kullanılan Internet protokolü (IP) adresi; internet tarayıcısı eklenti türleri ve sürümleri, e-postalara ilişkin alındı ve okundu teyitleri; oturum açma; e-posta adresi; şifre; internet tarayıcısı türü ve sürümü gibi bilgisayar ve bağlantı bilgileri; saat ayarı; işletim sistemi ve platformu; satın alma geçmişi, konum, İnternet Sitelerimiz üzerinden girdiğiniz URL’ler, çerez numarası; görüntülediğiniz veya aradığınız ürünler ve müşteri hizmetleri numaramızı aramak için kullanılan her türlü telefon numarası ve güvenlik yahut hizmet kalitesini artırmak amacı ile alınan ses ve görüntü kayıtları gibi bilgiler ve Kişisel Veriler örnek gösterilebilir.

Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler de Dahil Sair Bilgiler: sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş teslimat ve adres bilgileri; hesap bilgileri, satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, ödenmiş listelemeler (Sponsorlu Bağlantılar gibi) gibi Kişisel Verileriniz örnek olarak gösterilebilir.

5. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi kural olarak açık rızanıza istinaden işlemekteyiz. Ancak KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da Kişisel Verileriniz işlenebilmektedir (KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3).

Bu kapsamda;

a) KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında; (i) kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, borçlar kanunu, ticaret kanunu ve sair mevzuat, telekomünikasyon mevzuatı, bankacılık mevzuatı gibi), (ii) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya bütünlüğünü koruması için zorunlu olması halinde (iii) üyelik sözleşmeleri, internet Siteleri üzerinden sipariş edilen veya satın alınan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi, Şirket Mağazalarında alım-satım işleminin yapılabilmesi, POS kullanımı, iade işlemleri, nakliye hizmetleri, elektronik ticaret kapsamında mesafeli satım sözleşmesinin kurulması, ürün yahut hizmet satışı, tedariki, teslimi, soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, satış sonrası hizmetlerin verilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifası yahut hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya bir hakkı tesis etmek, kullanmak veya korumak amacıyla (iv) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile maliyet azaltımı, kaynakların verimli kullanımı, çağrı merkezi hizmet kalitesinin gözlemlenmesi gibi ancak bunlarla sınırlı olmaksızın meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla (güvenliğinizin sağlanması ve size sunulan hizmetin kalitesinin ölçülmesi, bu kapsamda ilettiğiniz taleplerinizin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması gibi işlemeler, maliyetlerin azaltılması amacı ile operasyonel olarak kullanılan ortak sunucular, yazılımlar üzerinde yapılan işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir); Kişisel Verilerinizi açık rızanızı aramaksızın işlemekteyiz. Ayrıca Sosyal Medya kanalları gibi vasıtalarla sizin alenileştirdiğiniz Kişisel Verilerinizi de açık rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.

b) Yukarıdaki kanallardan, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi Nespresso Club üyesi olmak suretiyle KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızı almamız halinde:

(i) İnternet reklamcılığı, Targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması, tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunulması

(ii) İnternet Sitelerimizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, tekil kullanıcı kaydı üzerinden anonim olmayan trafik istatistikleri oluşturmak, İnternet Sitelerini ziyaretinizi daha keyifli hale getirip İnternet Sitelerinin kullanımını ve işlevselliğinin arttırılması, İnternet Sitelerini ziyaretiniz esnasında sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sağlanması amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması ayrıca Şirket Mağazalarında ziyaretiniz esnasında daha önceki kayıtlarınıza göre kullanım alışkanlıklarınızın takibinin yapılması ve size özel Ürünlerin sunulması

(iii) Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması

(iv) Yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması

(v) Elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi

(vi) Hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi

(vii) Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenebilmektedir.

(viii) Ayrıca Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin de açık rızanızın varlığı halinde KVKK Madde 5.2’de belirlenen amaçlarla ve burada (i)’den (vii)’ye kadar belirlenen amaçlarla işlenebilmektedir.

Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni’nde açık rızanızı gerektiren işleme türlerinin her birine açık rızanız istenen dokümanlarda ve alanlarda bu rızayı vererek size daha iyi hizmet vermemiz için bizlere destek olabilirsiniz. Ancak işbu Aydınlatma Metni, münhasıran KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla düzenlenmiş olup, bu işlemeler bakımından açık rızanız ayrı bir şekilde alınacaktır ve ilgili mecralarda açık rıza vermemeniz halinde bu işlemeler yapılmayacaktır.

6. Kişisel Verilerinizi İşleme Süremiz nedir?

Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

7. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dahilinde üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarabilir. Kişisel verileriniz:

a) KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanızı gerektirmeyen işleme amaçlarının varlığı halinde yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Dubai, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Şirket’in ve/veya Nespresso ürünlerinin üretim ve dağıtımını yapan Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

b) KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Dubai, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Şirket’in ve/veya Nespresso ürünlerinin üretim ve dağıtımını yapan Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ayrıca CRM firmaları, Pazar araştırma şirketleri, mailing, SMS gönderimi gibi reklam, pazarlama, satış konusunda destek veren üçüncü kişilere açık rızanıza istinaden aktarılabilmektedir.

Ayrıca açık rızanıza istinaden Şirket’in bir kısmının veya varlıklarının (marka, alan adı ve sair ticari işletme unsurları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) satılması durumunda Kişisel Verileriniz devralan gerçek ya da tüzel kişilere, bunların paydaşları, iş ortakları, aracıları, danışmanları da dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere devrin gerektirdiği ölçüde aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması ile sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan Kişisel Verilerinizi kendisi veri sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir.

Siz değerli müşterilerimizin Kişisel Verilerinin güvenliği için belirtmek isteriz ki, Kişisel Verileriniz hiçbir şart ve şekilde Nespresso ile ilişkili olmayan bir faaliyet kapsamında işlenmemektedir.

8. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca Şirket’e başvurarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgelerle İnternet Sitemizde yer alan başvuru formunu doldurup veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturup aşağıda belirlenen yöntemler ile Şirket’e iletebilirsiniz.

(i) Aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize ile elden ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla,

Adres: Horizon 2000 Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
Dikilitaş, Emirhan Cad. Cami Meydanı Sok. Karakol Çkm. No:1/A Beşiktaş, İstanbul (İstanbul Ticaret Sicili No: 285763, Mersis No: 0463029085100019

(ii) Aşağıdaki e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak KEP adresimize

E-posta adresi: kvkk@nespresso.com.tr

KEP adresi: horizon@hs01.kep.tr

(iii) İleride yukarıda belirtilen yöntemlere eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler.

Lütfen güncel başvuru yöntemlerini ve başvuru içerik şartlarını öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Kurum tarafından belirlenen içerik şartlarına uymayan yahut Kurum tarafından kabul edilmeyen yöntemlerle iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Şirket, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.

...............................................................................................................................

Nespresso’nun bağlı şirketleri ve iştirakleri de dahil olmak üzere, Nestlé Nespresso S.A. (“Nespresso”), Nespresso’ya temin edeceğiniz, isim, adres, telefon/faks numarası veya e-posta adresi, vs. gibi kişisel olarak belirleyici verilerinizin (“Veriler”) Nespresso tarafından nasıl kullanıldığına dair bilgi sahibi olmak isteyebileceğinizin farkındadır. Bu bağlamda, Verilerinizin nasıl kullanıldığını ve Verilerinizi gizli ve güvende tutmak için makul ölçüler içerisinde atılan adımları açıklayan bir Gizlilik Politikası (“Politika”) oluşturduk.

Ürünlerimizi sipariş ederek ve hizmetlerimizden faydalanarak, zaman zaman değiştirme hakkımızı saklı tuttuğumuz işbu Politikada kullanılan Verilerin toplanmasına ve burada belirtilen biçimde kullanılmasına izin vermektesiniz. Zaman zaman bu Politikayı değiştirme hakkına sahip olacağız ve yaptığımız değişikliklerle ilgili size bilgi vermeye çabalayacağız. Yeni Politika, buradaki son paragraftaki tarih değiştirilerek web sitelerimizde yayınlanacaktır.

İşbu Politikanın koşulları, sizlerle aramızda düzenlenebilecek diğer anlaşmaların şartlarına zarar vermemektedir ve bu gibi anlaşmaların koşul ve şartları işbu Politikanın koşul ve şartlarına kıyasla önceliğe ve üstünlüğe sahip olacaktır.

1. GİZLİLİK TEMİNATI

Nespresso sizin tarafınızda isteyerek temin edilmediği sürece Veri toplamamakta ve işlememektedir. Tüm personelimizin sıkı güvenlik ve gizlilik kurallarına hareket edeceğini ve Verilerinizi kullanırken uluslararası kabul görmüş gizlilik standartlarına uygun hareket edeceğini teyiden beyan ve taahhüt ediyoruz.

2. VERİLERİN KULLANIM AMACI

Nespresso, Verileri sadece belirli ve sınırlı amaçlar için toplamakta ve kullanmaktadır ve bu gibi sebep ve amaçlar çeşitli hizmetlerden faydalanmak istediğinizde sizlere de bildirilecektir. Örneğin; sizlere ürün veya hizmet sunmak, talep ettiğiniz ürünler veya hizmetlerle ilgili fatura kesmek, kredi durumunuzu kontrol etmek, ilginizi çekeceğinizi düşündüğümüz ürünler ve hizmetlerin sizlere reklamını yapmak, iş başvurularınızı değerlendirmek, yeni çıkan haberleri almak veya sizlerle kontağa geçmek için verilerinizi toplayabilir ve kullanabiliriz. Bunlara ilaveten, Verilerinizi ziyaretçi ve müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerimizin etkinliğini ölçmek ve hizmet kalitemizi arttırmak, müşterinin ilgisiyle ilgili şirket içi istatistiklerimizi değerlendirmek ve müşteriler arasındaki satın alma ve diğer eğilimleri belirlemek ve ürün geliştirme ve pazarlama stratejilerini daha iyi ve doğru bir biçimde tespit etmek için de kullanabiliriz. Verilerinizi şirketimize ileterek, bu gibi bir kullanımına izin vermiş bulunuyorsunuz. Nespresso Verilerinizi sadece bu gibi amaçlar için gerekli olduğu sürece ve yasal veya etik raporlama veya doküman alıkoyma gereksinimleri uyarınca saklayacaktır.

Hizmetlerimizin çoğu herhangi bir kayıt formu gerektirmemektedir, böylece sizlere bize kim olduğunuzu açıklamadan da web sitelerimizi, butik merkezlerimizi ve dükkanlarımızı ziyaret etme şansını tanımaktadır. Ancak kaydolmanızı gerektiren bazı hizmetlerimiz de mevcuttur. Şirketimize kaydolduğunuzda, bazı alanları doldurmanız (bazı alanlar zorunlu, bazıları ise opsiyoneldir) ve kendinize bir kullanıcı adı ve şifre seçmeniz gerekmektedir. Bu gibi durumlarda, tarafımızdan istenen Verileri vermek istemezseniz, web sitelerimizin çeşitli bölümlerine erişiminiz sağlayamayabilirsiniz ve sizlerin sorularına yanıt veremeyebiliriz.

3. BİLGİLERİN İFŞA EDİLMEMESİ

Nespresso Verilerinizi, yasal veya mevzuat gerekleri dışında, herhangi bir sebepten ötürü Nespresso grup şirketleri dışında kalan üçüncü taraflara satmayacak, kiraya vermeyecek, paylaşmayacak veya diğer herhangi bir şekilde dağıtmayacak veya bu gibi tarafların eline geçmesine izin vermeyecektir. Ancak, Nespresso zaman zaman Verilerinizi, Verilerin ilk, orijinal kullanım amacına uygun sebeplerden ötürü kullanılması ve işlenmesi için Nespresso adına ve namına hareket eden üçüncü taraflarla paylaşabilecektir. Hangi nedenden ötürü olursa olsun, Verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması gerekli veya zorunlu olduğu durumlarda Nespresso bu gibi üçüncü tarafların da Nespresso ile Verilerin korunması ve gizli tutulması için aynı standardı yakalaması ve makul çabayı göstermesini sağlayacak ve üçüncü tarafların kendilerine iletin Verileri sadece sizin izin verdiğiniz amaçlar için kullanmasını ve gizli ve güvenli tutmasını sağlayacaktır.


4. ERİŞİM HAKKI

Verilerinize erişme ve Verilerinizi güncelleme veya silme hakkına sahipsiniz. Verilerinizi en güncel, doğru ve tam halleriyle tutulmak için çaba sarf edeceğiz. Tarafımıza iletilmiş Verilerinize erişmek, düzeltmek veya bu verileri silmek istemeniz durumunda lütfen Nespresso ile aşağıdaki adresten irtibata geçiniz: buraya tıklayın.


5. GÜVENLİK / GİZLİLİK

Verilerinizin, Nespresso adına ve namına hareket edenler hariç, üçüncü tarafların eline geçmemesi için makul tüm adımları atacağımızı ve Verilerinizi gizli ve güvende tutacağımızı teyiden beyan ve taahhüt ediyoruz. Verilere Erişim hakkı sadece bilmesi gerektikleri ölçüde ve Verilerinizi işlerken ve kullanırken sıkı ve katı gizlilik standartlarıyla ilgili eğitim almış çalışanlarımızın erişimiyle sınırlanacaktır.

Nespresso’nun İnternet'ten (çevrimiçi) topladığı Verilerin güvenlik ve gizliliğini sağlamak için Nespresso, diğerlerinin yanı sıra, endüstri standartlarında güvenlik duvarları ve şifre korumasıyla korunan veri ağları kullanmaktadır. Ziyaretçilerimiz için emniyetli, güvenilir ve güvenli web siteleri oluşturmaya çalışsak da, lütfen İnternet'in genelinin tamamen güvenli bir ortam olarak addedilmediğini ve bu sebepten ötürü sizin tarafınızdan temin edilen Verilerin veya web sitelerimiz veya e-posta aracılığıyla iletilen materyallerin gizliliğinin Nespresso tarafından tamamen garanti altına alınamayacağını da unutmayınız. Bu sebepten ötürü, Verilerinizin İnternet aracılığıyla tarafımıza iletilirken verilerinizin güvenliğinden sorumlu veya yükümlü tutulamayız.

6. VERİLERİN YURT DIŞINA TRANSFERİ

Nespresso uluslararası bir şirketler grubudur ve pek çok farklı bölgede ve piyasada varlık göstermektedir. Nespresso Verilerinizi, sizin ikamet ettiğiniz ülke dışında bulunan, Nespresso grubu içerisindeki diğer şirketlere veya diğer veritabanlarına veya Verilerinizi gizli ve güvende tutacağını taahhüt etmiş Nespresso partnerlerine iletebilecektir. Herhangi bir ülkedeki gizlilik koruma seviyesi uluslararası standartlara uygun değilse, bu ülkedeki veritabanlarımıza iletilecek Verilerin de diğer yöntemlerle eş derecede korunması sağlayacağımızı ve bu ülkedeki üçüncü tarafların eline geçmesini engelleyeceğimiz de burada taahhüt ediyoruz. Verilerinizi bizimle paylaşarak, Verilerinizin Nespresso grubu içerisindeki diğer şirketlere iletilmesine ve bu bağlamda sınır ötesi iletime de tabi olmasına izin vermiş sayılıyorsunuz. .


7. KARİYER FIRSATLARI

Nespresso’da yayınlanmış veya gelecekte ortaya çıkacak herhangi bir kariyer fırsatına başvurmak istiyorsanız bizlere Curriculum Vitae’nizi (“CV”) iletebilirsiniz. Denetim ve becerilerinizi başvurduğunu pozisyon ve mevcut diğer iş fırsatlarıyla eşleştireceğiz. Profilinizin aradığımız kriterlere uygun olması halinde, sizlerle temasa geçeceğiz.


CV’nizi veritabanımızda makul bir süre için tutulacağını ve sonrasında silineceğini kabul etmektesiniz. Başvuruda bulunarak, CV ve Verilerinizin iş başvurunuzu değerlendirmek için kullanılmasına, CV ve Verilerinizin Nespresso grubu içerisindeki, CV ve Verilerinizi gizli ve güvende tutacağını taahhüt etmiş diğer şirketlere ve ortak şirketlerimize iletilmesine ve yine bu amaçlardan ötürü sınır ötesi iletimine izin vermiş sayılacaksınız. Nespresso CV ve Verilerinizi sadece kariyer fırsatlarıyla ilgili olarak kullanacağını teyiden beyan ve taahhüt etmektedir.

8. ANONİM VERİLER / “COOKIE” TEKNOLOJİSİ

Websitelerimizden topladığımız bilgilerin çoğu anonim bilgilerdir. Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, sizlerden özellikle, istemli olarak ve bilinçli olarak vermediğiniz sürece herhangi kişisel bir Veri toplamamaktayız. Anonim bilgiler Nespresso tarafından websitelerimizin içeriğini geliştirmek, websitelerimizi ziyaretçilerimiz için uyarlamak ve ziyaretçilerimiz ve websitelerimizi kullanım amaçlarıyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için kullanmaktayız. Bu şekilde Nespresso tarayıcı türü, işletim sistemi ve erişim zaman ve tarihi gibi anonim bilgileri toplamak için takip teknolojisi (cookie) kullanmaktadır. “Cookies” kendi kendilerine bir kullanıcının kimliğini tespit etmek özelliğine sahip değildir. “Cookie” tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın hard diskine kaydedilen ufak bir bilgi parçasıdır.


9. SPAM E-POSTALAR

Nespresso “spam” e-posta gönderimi gerçekleştirmemektedir. “Spam e-postalar”, genellikle çok sayıda kullanıcıya, kullanıcıların daha önceden herhangi bir ilişkisi veya irtibatı bulunmayan bir kaynaktan veya kullanıcının bu gibi iletileri almayı reddettiği bir kaynaktan tekrar tekrar gönderilen, çoğunlukla ticari içerikli istenmeyen e-postalardır. Tersine, ürünlerimizin sizin için önemli olabileceğini düşündüğümüz durumlarda, bu gibi bir hizmeti kullanmayı reddetme seçeneğini de tanıyarak, sizlere e-posta aracılığıyla ulaşmaktayız.


10. VERİLER VE ÇOCUKLAR

Çocukların da özel hayatına saygı duymak ve çocukları korumayı amaçlayan kanunlara uygun hareket etmek amacıyla, 18 yaşının altındaki çocuklardan herhangi bir Veri istenmemektedir. Nespresso, ebeveyn görevini üstlenen kişinin (anne baba, veli, vs.) önceden rızasını almadan 18 yaşının altındaki reşit olmayan kişilerden bilerek ve isteyerek Veri toplamamakta, bu Verileri kullanmamakta veya ifşa etmemektedir.

Websitelerimiz genellikle 18 yaşının altındaki çocuklardan Veri toplamak amacını gütmeyen ve bu amaç için tasarlanmamış genel ziyaretçi websiteleridir. Anne babalardan çocuklarını İnternet'teyken gözetim altında tutmalarını rica ediyoruz.

11. DİĞER WEBSİTELERİNE BAĞLANTILAR

Ziyaretçilerimize sunulan bir hizmet olarak websitelerimiz, Nespresso tarafından işletilmeyen veya Nespresso’nun kontrolü altında bulunmayan diğer websitelerine de köprüler içerebilir. Bu bağlamda, Nespresso bu gibi websitelerinin içeriğinden veya bu gibi diğer tarafların gizlilik uygulamalarından sorumlu veya yükümlü tutulmayacaktır. Bu gibi özel uygulamaların bizim Politikamızdan farklı olabileceğini lütfen unutmayınız. Kişisel bilgilerinizi paylaşmadan önce bu gibi sitelerin gizlilik uygulamalarını incelemenizi ve iyice anlamanızı tavsiye ediyoruz.

12. NESPRESSO’YLA İLETİŞİME GEÇMEK

Bu Politikaya uygunluk ile ilgili herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz olması durumunda veya Politikamızla ilgili veya Politikamızın kalitesini arttırmak için tavsiyeleriniz ve yorumlarınız için lütfen aşağıdaki adresten Nespresso’yla iletişime geçiniz: buraya tıklayın. Bize sağladığınız Verilerinizin koruması ve güvenliğini sürekli olarak arttırmak için çaba sarf edeceğimizi sizlere taahhüt ediyoruz.

Ayrıca, websitelerimizin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için sizlere “Kullanım Şartları”mızı da okumanızı tavsiye ediyoruz.

Nestlé Nespresso S.A.

4/2008