KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Nespresso Turkey Gıda Ticaret Anonim Şirketi (“Nespresso”) olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz. Buna bağlı olarak işbu aydınlatma metni, KVKK Madde 10 hükmü uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Nespresso internet sitesini, mağazalarını ve/veya Nespresso satış noktalarını ziyaretiniz kapsamında sağladığınız kişisel verilerinizin Nespresso tarafından KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak, internet sitemiz veya mağazalar ile satış noktaları üzerinden yapacağınız alışverişlerde size gerekli hizmetlerin ve mal tedarikinin sağlanması, Nespresso ürünlerinin tanıtımı, sizi kampanya ve avantajlardan haberdar edebilmek amacıyla kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek ve işlenecek olduğunu bildiririz.

Aralarında isim, soyisim, alışveriş bilgileri, kredi kartı ve ödeme bilgileri, T.C kimlik numarası, pasaport numarası ve vergi numarası, iletişim bilgisi, adres, e-posta adresi gibi bilgilerinizin de bulunduğu kişisel verileriniz, KVKK kapsamındaki istisnalara tabi olarak açık rızanız alınmaksızın ya da açık rızanıza dayalı olarak Nespresso tarafından işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi ve verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli olduğu ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla kamu tüzel kişileri, doğrudan/dolaylı ve yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz ve Nespresso olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz depolama amacıyla yurtdışında bulunan server’larımıza aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Nespresso tarafından sizlere açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde elektronik bilgilendirmede bulunularak ve açık rızanız alınarak elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen saklama sürelerince, ilgili mevzuatta herhangi bir süre belirlenmemişse yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanmakta ve söz konusu amaçların sona ermesini takiben KVKK’ya uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Nespresso; tarafınızca paylaşılan kişisel verilerin güvenliğini koruma amacıyla veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişin olarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgelerle İnternet Sitemizde yer alan başvuru formunu doldurup veya aşağıdaki adreslere yazılı başvuruda bulunarak ya da Gizlilik Politikamızda belirtilen diğer yöntemler vasıtasıyla kullanabilirsiniz:

E-posta adresi: kvkk@nespresso.com.tr

KEP adresi: nespresso@hs01.kep.tr

Nespresso, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.